Про кафедру

Кафедра математики і фізики: від минулого до сьогодення

Загальні відомості про кафедру

Кафедра математики і фізики (завідувачка Семеняка Світлана Олексіївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент) є випусковою для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) освітніх рівнів з галузі знань 11 «Математика та статистика» за спеціальністю 111 «Математика».

Усіх науково-педагогічних працівників – 11. З них: 3 доктори фізико-математичних (2) та педагогічних (1) наук, професори, один з яких – член-кореспондент НАН України, 8 кандидатів фізико-математичних (5) та педагогічних (3) наук, доцентів. До викладання, практичної підготовки студентів, наукової і навчально-методичної роботи та експертної оцінки освітньої, наукової й методичної діяльності кафедри залучаються провідні фахівці математичних кафедр Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», науковці Інституту математики Національної академії наук України, досвідчені практики з відповідних галузей. 

Історія кафедри

Становленню кафедри математики і фізики передував тривалий процес трансформацій та реорганізацій – пошук оптимальної організаційної форми, свого місця і значення в науково-педагогічному середовищі Університету відповідно до виконуваних завдань. Основні етапи цього процесу наступні:

2003 рік: створення «материнської» кафедри інформатики як структурного підрозділу Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка;

2004 – 2005 роки: ліцензування спеціальностей «Інформатика» та  «Соціальна інформатика»;

2008 рік: утворення на базі кафедри інформатики двох кафедр: «Кафедри інформатики» та «Кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін»; 

2011 рік: започаткування підготовки бакалаврів-математиків.;

2015 рік: акредитація і перший випуск бакалаврів за напрямом 6.040201 «Математика» галузі знань 0402 «Фізико-математичні науки». Кафедри інформатики та інформаційних технологій і математичних дисциплін об’єднані в одну –  «Кафедру інформаційних технологій і математичних дисциплін»;

2017 рік: перший випуск магістрів-математиків. Розроблено та розпочато реалізацію нових Освітніх програм підготовки фахівців-математиків за освітніми рівнями бакалавр та магістр. Особливістю цих програм є їх прикладна спрямованість з орієнтацією на підготовку «універсального» математика, здатного розв’язувати задачі й практичні проблеми математики та математичного моделювання; 

2018 рік: кафедра змінила назву на «Кафедра комп’ютерних наук і математики»;

2022 рік: унаслідок реорганізації Факультету інформаційних технологій та управління було здійснено поділ кафедри комп’ютерних наук і математики на дві кафедри:  «Кафедра комп’ютерних наук» та «Кафедра математики і фізики».

Чим живе кафедра сьогодні?

Сьогодні кафедра динамічно розвивається, своєчасно реагуючи на виклики сьогодення та потреби суспільства. Викладачі постійно підвищують рівень своєї наукової та професійної підготовки, періодично проходячи стажування у провідних навчальних і науково-дослідних установах України та за її межами, беручи участь у роботі професійних об’єднань, науково-практичних конференцій, навчальних, науково-дослідних, культурно-просвітницьких програмах і проєктах різного рівня (міжнародних, всеукраїнських та регіональних).

Діяльність кафедри спрямована на виконання стратегічних завдань, що стоять перед Київським столичним університетом імені Бориса Грінченка при реалізації Освітніх програм бакалаврів та магістрів, – формування фахівців з актуальною математичною освітою. Тому кафедра дбає, щоб навчання студентів-математиків було  пронизано наскрізною ідеєю прикладного застосування математичних методів і моделей, увагою до якісної організації і методичного супроводу самостійної роботи здобувачів, забезпечення їм можливості обирати індивідуальну освітню траєкторію (вибіркові дисципліни складають 25% навчального плану), створює умови для практичної підготовки під керівництвом кваліфікованих фахівців галузі.

Викладачі кафедри впроваджують у практику роботи інтерактивні, дослідницько-орієнтовані методи навчання, досягаючи позитивних результатів, які відображені у їх численних публікаціях. Результати щорічного анонімного опитування «Викладач очима студентів» підтверджують високий професіоналізм науково-педагогічних працівників кафедри (діапазон їх оцінок: 4,5 – 5 за п’ятибальною шкалою)

Навчальні заняття проводяться в спеціалізованих комп’ютерних класах та лабораторіях, які оснащені комп’ютерами, комплексами мультимедійної апаратури, сучасними мережевим обладнанням та мікропроцесорними системами. Всі робочі місця в комп’ютерних класах під’єднано до мережі Internet. Ефективно використовуються для проведення занять, практичної підготовки студентів, пошуково-дослідницької роботи створені на кафедрі Центри компетентностей («живої» математики; моделювання та програмування; освітніх технологій).

Кафедра приділяє значну увагу науково-дослідній роботі студентів. Студенти мають можливість працювати в наукових гуртках кафедри, виконувати дослідження під керівництвом викладачів кафедри, науковців інших університетів та Інституту математики НАН України, результатом яких стають спільні з керівниками наукові публікації (зокрема, й у виданнях, що індексуються в науково-метричних базах даних Scopus та WoS) та виступи на конференціях, результативна участь в олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт різних рівнів. За порівняно недовгу історію підготовки математиків маємо серед наших випускників й успішних аспірантів та кандидатів фізико-математичних наук.