Вчена рада

ВЧЕНА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ

 

(відповідно до Положення про Факультет інформаційних технологій та математики)

 

4.2.1. Вчена рада Факультету є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується розпорядженням декана Факультету.

4.2.2. Вчену раду Факультету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради Факультету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.

4.2.3. Секретар вченої ради Факультету обирається відкритим голосуванням з числа членів вченої ради Факультету на строк діяльності вченої ради.

4.2.4. До складу вченої ради Факультету входять:

− декан Факультету;

− заступники декана Факультету;

− завідувачі кафедр;

− голова Зборів трудового колективу Факультету;

− голова профбюро Факультету;

− керівник студентської профспілкової організації (за наявності);

− голова Студентської ради Факультету;

− голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Факультету;

− виборні представники співробітників Факультету;

− виборні представники студентів Факультету.

4.2.5. Загальний склад вченої ради Факультету становить 17 осіб. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

4.2.6. Виборні представники з числа працівників (для яких робота на Факультеті є основним місцем роботи) обираються Зборами трудового колективу Факультету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів у порядку, передбаченому Положенням про студентське самоврядування. 

4.2.7. Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

4.2.8. Членство у вченій раді достроково припиняється у разі: − звільнення (переведення) з роботи на Факультеті або відрахування з числа студентів, аспірантів, докторантів; − звільнення (переобрання, переведення) з посади, яка передбачає членство у вченій раді Факультету; − відкликання виборного представника в порядку, передбаченому цим Положенням; − подання членом вченої ради письмової заяви на ім’я декана про вихід зі складу вченої ради Факультету.

4.2.9. У разі дострокового припинення членства у вченій раді виборними представниками, обрання нових здійснюється згідно з п. 4.2.6 цього Положення.

4.2.10. Зміни у складі вченої ради затверджуються розпорядженням декана Факультету.

4.2.11. Вчена рада Факультету:

− визначає стратегії та перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Факультету;

− затверджує річний план роботи Факультету (за напрямами);

− ухвалює рішення з питань освітнього процесу на Факультеті;

− ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності Факультету;

− приймає рішення щодо якості виконання наукових тем кафедр/науково-дослідних лабораторій, Факультету;

− ухвалює освітні програми і навчальні плани для подання на затвердження Вченою радою Університету;

− розглядає та схвалює звіти декана Факультету, заступників декана, завідувачів кафедр Факультету;

− надає рекомендації щодо присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника (старшого наукового співробітника) Вченою радою Університету;

− вносить пропозиції Вченій раді Університету щодо змін у структурі Факультету, утворення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів;

− рекомендує навчальні (навчально-методичні), наукові видання для внесення до Тематичного плану підготовки та випуску навчально-методичної та наукової літератури;

− рекомендує до друку навчальну (навчально-методичну) та наукову літературу у порядку, передбаченому відповідним Положенням;

− подає пропозиції щодо кандидатур для вступу в аспірантуру та докторантуру; 

− затверджує редакційні колегії наукових видань Факультету та зміни у їх складі;

− затверджує індивідуальні навчальні плани аспірантів;

− оцінює звіти аспірантів і докторантів за результатами навчального року (відповідно до рішень випускових кафедр), що є підставою для переведення на наступний рік навчання;

− ухвалює рішення щодо надання академічної відпустки за сімейними обставинами аспірантам, докторантам;

− ухвалює план підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників Університету;

− ухвалює навчальні плани спеціальностей (на ліцензування) з подальшим поданням для розгляду на Вченій раді Університету;

− затверджує теми наукових досліджень аспірантів та докторантів (за поданням випускових кафедр) з подальшим поданням для розгляду на Вченій раді Університету;

− приймає інші рішення щодо діяльності аспірантури та докторантури відповідно до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті;

− ухвалює план профорієнтаційної роботи кафедр, Факультету;

− рекомендує кандидатури для одержання іменних стипендій, премій, нагород різного рівня на розгляд Вченої ради Університету; − рекомендує науково-дослідні, творчі роботи для участі в конкурсах різних рівнів;

− обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади викладача, старшого викладача, доцента, а також наукових працівників науково-дослідних лабораторій (наукових підрозділів), які входять до складу Факультету, крім їх завідувачів;

− рекомендує кандидатури для обрання на посади завідувачів кафедр, які входять до складу Факультету;

− оцінює науково-педагогічну (наукову) діяльність структурних підрозділів Факультету;

− має право вносити подання про відкликання з посади декана з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, цим Положенням та контрактом, яке розглядається Зборами трудового колективу Факультету;

− рекомендує кандидатури на нагородження медаллю Бориса Грінченка, нагрудним знаком «За служіння Університету» для розгляду на Вченій раді Університету; 

− розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю Факультету, що не суперечать Статуту Університету та Положенню про Вчену раду Університету.

4.2.12. Рішення вченої ради Факультету вводяться в дію розпорядженням декана.