Про кафедру

Кафедра комп’ютерних наук  (КН) –здійснює навчання студентів в області Інформаційних технологій за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» (Computer Science, CS) і є потужним навчально-науковим структурним підрозділом Факультету інформаційних технологій та математики. На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти з галузі знань 12 «Інформаційні технології»  за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» першого (бакалаврського)  і другого (магістерського)  освітніх рівнів. Провідні фахівці кафедри здійснюють наукове керівництво досліджень докторів філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»,  спеціалізація «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».

Найважливіша мета вивчення Комп'ютерних наук полягає в тому, щоб глибоко знати усі основні розділи інформаційних технологій та чітко розуміти відносини, що існують між прикладними програмами і комп'ютерними системами. Стати фахівцем з сучасних Комп’ютерних наук можливо тільки за умови комплексного вивчення всіх складових частин Інформаційних технологій.

 

Історія кафедри

Освіта в галузі комп’ютерних наук в Університеті має об’єктивні передумови, історію становлення та перспективи розвитку.

 Кафедра у нинішньому форматі є результатом еволюційної трансформації «батьківської» кафедри інформатики, яка була утворена в грудні 2003 р. як структурний підрозділ Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка.

 Зусиллями професорсько-викладацького складу кафедри в 2004-2005 рр. здійснено програмно-методичне забезпечення і перше ліцензування спеціальності «Інформатика» галузі знань «Прикладна математика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «спеціаліст», перший набір студентів, організація і проведення навчального процесу. Далі – ліцензування спеціальностей «Інформатика» та «Соціальна інформатика» галузі знань «Системні науки та кібернетика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр», акредитація зазначених спеціальностей, набори та випуски фахівців з інформатики та соціальної інформатики.

На початок 2008-2009 н.р. суттєво збільшилась кількість інформатичних і математичних дисциплін на інших спеціальностях Університету, що викликало потребу розділити кафедру на дві: інформатики та інформаційних технологій і математичних дисциплін. Згодом було проліцензовано спеціальність «Математика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр». Відповідно до вимог щодо оптимізації та інтеграції освіти із досягненнями сучасної науки в 2015 р. рішенням Вченої ради Університету кафедри об’єднано в одну із назвою «Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін», а з вересня 2018 кафедра змінила назву на «Кафедра комп’ютерних наук і математики».

В рамках великої реорганізації Університету рішенням Вченої ради Університету  від 28 червня 2022 року (протокол №6) кафедра змінила назву на «Кафедра комп’ютерних наук» в складі нового Факультету інформаційних технологій та математики.

 

Кафедра сьогодні

В штаті кафедри працюють: член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, 3 доктори наук, професори, 10 кандидатів технічних, і педагогічних наук, доценти, старші викладачі та викладачі, запрошуються до співпраці провідні фахівці-практики з відповідних дисциплін,залучені науковці з Науково-дослідних інститутів Національної академії наук України.

В нинішньому складі кафедра забезпечує підготовку :

- бакалаврів зі спеціальностей «Комп’ютерні науки» (освітня ограма «Інформатика»

- магістрів зі спеціальностей «Комп’ютерні науки» (освітня програма «Інформаційно-аналітичні системи»

Також педагоги кафедри викладають інформатичні дисципліни для інших спеціальностей: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Економіка», «Міжнародна інформація», «Менеджмент», «Правознавство», «Психологія», «Соціальна робота», «Філологія», «Початкова освіта», «Дошкільна освіта» та ін.

Серед програмних результатів навчання особливо звертається увага на такі, що зумовлені сучасними викликами ринку праці, а саме – отримання випускниками актуальних фундаментальних знань та розумінь в інформатиці і математиці, таких як математичне моделювання, теорія систем і системний аналіз, методологія і методи наукових досліджень, бізнес-математика, робототехніка, 3D моделювання, прикладне програмування, сучасні ІКТ в освіті.

Навчальні заняття проводяться в спеціалізованих комп’ютерних класах та лабораторіях, які оснащені комп’ютерами, комплексами мультимедійної апаратури, сучасними мережевим обладнанням та мікропроцесорними системами (Arduino, RaspberryPi, Galileo, FormulaFlowcode, Cisco), 3D-принтером і сканером. Всі робочі місця в комп’ютерних класах під’єднано до мережі Internet.

Важливим аспектом діяльності кафедри є залучення студентів до наукової роботи. Студенти - активні учасники наукових гуртків, беруть участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах як університетського, так і Всеукраїнського рівнів, посідаючи при цьому призові і почесні місця.

В рамках реалізації Університетом за підтримки Київської міської державної адміністрації Соціального проекту «З Києвом і для Києва» студенти і викладачі кафедри проводять з мешканцями столиці майстер-класи з комп’ютерної грамотності та ефективної роботи з ПК, заняття з інформаційних технологій, надають освітні та консультаційні послуги з інформатики.